VHV SPEED, spol. s r.o.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je :

VHV SPEED, spol. s r.o.

IČ: 27538214

se sídlem: Masarykovo náměstí 508, 504 01 Nový Bydžov
společnost zapsána v OR Sp. zn.: C 24779 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

(dále jen „ správce“)


Kontaktní údaje:
http://www.vhvspeed.cz/

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 734 489 324

Zásady zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů Vás tímto informujeme v souladu s čl. 13 a následujících GDPR o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Kategorie osobních údajů

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování jsou uvedeny v následující tabulce.

 

 

 

Kategorie osobních údajů

Účel

Zákonnost

Doba zpracování

Identifikační údaje klienta
(jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ, DIČ a příp. další)

 • Uzavření smlouvy
 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Objednávky
 • Fakturace
 • atd.
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)

Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky

Kontaktní údaje klienta
(e-mail, telefon)

 • Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • Ověřování požadavků klienta

 

 • Nezbytné pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky

E-mail klienta

 • Shromažďování e-mailů za účelem rozesílky newsletterů, obchodních sdělení, kdy Vás informujeme o našich novinkách, akcích a slevách
 • Oprávněný zájem

10 let, resp. do vyjádření nesouhlasu

Naše cookies, IP adresy
(anonymní data)

 • Přístup uživatelů do klientské zóny
 • Funkcionalita webu -  objednávka, vyhledávání, atd.
 • Analýza návštěvnosti
 • Nezbytné pro splnění smlouvy Oprávněný zájem (předsmluvní jednání)

26 měsíců

Cookies reklamní sítě a statistické
(Anonymní data pro: Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Twitter)

 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace
 • Oprávněný zájem

26 měsíců

Provozní protokoly
(IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)

 • Zajištění provozní stability a kontinuity poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem

6 měsíců

Příjemci

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, vyjma následujících případů:

 • za účelem vedení účetnictví osobní údaje zpracovává obchodní společnost MEFO SPORT CENTRUM, s.r.o., IČ: 62415638.
 • za účelem poskytování telefonních IP služeb a mobilních služeb osobní údaje zpracovává obchodní společnost IPEX a.s. IČ: 45021259.
 • účelem poskytování služeb VOIP osobní údaje zpracovává obchodní společnost IPEX a.s. IČ: 45021259.
 • z účelem správy databáze zákazníků osobní údaje zpracovává poskytovatel systému ISPADMIN - obchodní společnost NET service solution, s.r.o., IČ: 27849252
 • za účelem poskytování služby sledování TV osobní údaje zpracovává obchodní společnost sledovanitv.cz s.r.o. IČ: 01607910.
 • s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je to nezbytné pro poskytování služeb nebo nám to ukládá nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem
 • v případě nutnosti poskytujeme osobní údaje organům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné správy, a to výhradně za účelem splnění zákonné povinnosti

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamní systémy (Google Adwords, Facebook, Twitter)

Doba zpracování

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Provozní protokoly

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Vaše práva

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud si nepřejete zasílání newsletteru či obchodních sdělení můžete prostřednictvím zaškrtávacího políčka ve Vaší klientské sekci, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu anebo nám zašlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/